Vyberte váš jazyk

Spracúvanie osobných údajov

picture.png

VAŠE PRÁVA AKO PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB VO VZŤAHU K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU

  Ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na účel priameho marketingu, robíme tak na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytovať svojim klientom informácie o novinkách, akciách, programoch a iných aktivitách, ktoré by ich mohli zaujímať. Na tento účel nepotrebujeme Váš súhlas. Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu máte však právo kedykoľvek namietať, inými slovami povedané, máte právo kedykoľvek požiadať, aby sme Vás za účelom priameho marketingu viac nekontaktovali a ďalej nespracúvali Vaše kontaktné údaje. Pokiaľ budete spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu namietať, nebudeme Vás viac za účelom priameho marketingu kontaktovať a nebudeme viac za týmto účelom spracúvať Vaše osobné údaje, t. j. nebudeme Vám viac zasielať informácie o novinkách, akciách, rozšírení pôsobnosti a aktivít.

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

  Máte právo kedykoľvek nás požiadať o informáciu, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje. Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie s informáciami, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky (telefonicky, e-mailom, poštou, osobne).

 1. PRÁVO NA OPRAVU

  Máte právo, aby údaje, ktoré o Vás spracúvame, boli správne, aktuálne a úplné. Za týmto účelom máte právo nás požiadať o bezodkladnú opravu, aktualizáciu alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

 1. PRÁVO NA SPRÁVNOSŤ A ZÁKONOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Máte právo namietať nesprávnosť a nezákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. PRÁVO NA VYMAZANIE (ZABUDNUTIE)

  Máte právo požiadať nás, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, a to v prípade, ak: už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich spracúvali; spracúvame ich nezákonne; povinnosť ich výmazu vyplýva z právnych predpisov; boli získané od dieťaťa; sú spracúvané nad rámec účelu; v prípade, že ste odvolali svoj súhlas, ktorý ste nám k spracúvaniu osobných údajov udelili.

 1. PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY, ABY SA NA ŇU NEVZŤAHOVALO AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

  Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

 1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

  Ako dotknutá osoba máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak namietate ich správnosť, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť ich správnosť, alebo v prípade, že ich spracúvanie je nezákonné.

 1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OÚ

  V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne alebo osobne v sídle našej prevádzky.

 1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Máte právo nás požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov v elektronickej forme alebo inom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorý umožní preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenos Vašich údajov je možné zrealizovať priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi. Prenos Vašich osobných údajov je možný len v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu.

 1. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

  Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Náležitosti návrhu dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom, ako aj konanie o ochrane osobných údajov samotné je upravené v ustanovení § 100 zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 1. AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE SVOJE VYŠŠIE UVEDENÉ PRÁVA UPLATNIŤ?

  Pokiaľ máte záujem na uplatnení ktoréhokoľvek z vyššie špecifikovaných práv dotknutej osoby, obráťte sa písomne na adresu: Pražská 35, 811 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu: info@top-preklady.sk. Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku Vás budeme informovať tým istým spôsobom, akým ste podali žiadosť.Dokument o Záznamoch o spracovateľských operáciách si môžete stiahnuť tu.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.